Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Alhra Kozijn Herstel

Algemene verkoop- en levering voorwaarden van:

Alhra Kozijn Herstel
Thurledeweg 119

3044 ER  ROTTERDAM

K.v.K. Rotterdam: 24322288

—————————————————————————————————–

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden en/of van koop en verkoop (hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Overeenkomst”) van Alhra Kozijn Herstel, alle gevestigd te Rotterdam, hierna gezamenlijk te noemen “de gebruiker”. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1.    Een Overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van de gebruiker, dan wel zodra door de gebruiker met de uitvoering een begin is gemaakt.

2.    Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1.    Alle aanbiedingen, offertes, tekeningen, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van één of meerdere tekening(en). Laatst gemelde omschrijving/tekening(en) dient/dienen tegelijkertijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.

2.    Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en deze door de wederpartij wordt aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.    Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd:

A.    aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

B.    richtprijs: de gebruiker zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen van de kosten van het werk;

C.    regie: de gebruiker doet een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

4.    Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten tot het uitvoeren van montagewerkzaamheden niet begrepen:

A.    grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, en ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas en water en het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden, plafonds en/of andere zaken;

B.    de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke -naar het uitsluitend oordeel van de gebruiker- niet door de gebruiker zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen en takels.

5.    Indien de wederpartij het aanbod niet aanvaardt, is de wederpartij verplicht om de door de gebruiker ter beschikking gestelde documenten e.d. terstond terug te geven aan de gebruiker. De kosten van tekeningen, bestekken en andere bescheiden, worden door de gebruiker niet in rekening gebracht, indien met de gebruiker een Overeenkomst wordt gesloten waarop de bedoelde bescheiden betrekking hebben. In overige gevallen kan de gebruiker de betreffende kosten in rekening brengen.

6.

A.    Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen optreden in de prijsbepalende factoren, waaronder begrepen wijzigingen in lonen, arbeidsvoorwaarden en/of sociale bepalingen door onder meer overheid en/of vakorganisaties is de gebruiker gerechtigd deze wijzigingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

B.    Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen vanaf 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

1.    De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen.

2.    Indien de Overeenkomst met zich brengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker aan hem delegeren. De wederpartij nodigt de gebruiker uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op de Overeenkomst.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht ervoor zorg te dragen:

A.    dat de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en eventuele goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de gebruiker;

B.    dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen, apparatuur en/of gereedschappen opgeslagen of opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;

C.    dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;

D.    dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade die wordt veroorzaakt door of is ontstaan bij het gebruik van voornoemde zaken is voor rekening van de wederpartij, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker en/of van zijn tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de Overeenkomst, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 13 van de onderhavige voorwaarden;

E.    dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

F.    dat de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, bouwstoffen en hulpmiddelen, binnen werkafstand van het werk;

G.    dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht en water binnen handbereik, alsmede voldoende ventilatie en zo nodig verwarming aanwezig is;

H.    dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;

I.    dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van een interieur in een bedrijfsruimte, deze bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is;

J. dat de gebruiker vrije toegang heeft tot de aanwezige toiletruimten en schaftlokalen;

K. dat voorzieningen aanwezig zijn voor het afvoeren van chemisch bouwafval.

2.    De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de wederpartij.

3.    De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de Overeenkomst met de gebruiker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Overeenkomst door de gebruiker daardoor geen vertraging ondervindt.

4.    De wederpartij garandeert de juistheid en de compleetheid van de voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte noodzakelijke gegevens, bescheiden, tekeningen e.d. en vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken, waaronder die terzake schending van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, op deze gegevens alsmede tegen aanspraken op basis van deze gegevens. Mocht de gebruiker desalniettemin worden aangesproken, dan heeft de gebruiker voor het gehele door hem voldane bedrag, inclusief rente en kosten, recht van regres op de wederpartij.

5.    De wederpartij garandeert dat er geen gegevens betreffende de door de gebruiker gebezigde fabricage- en/of constructiemethode(n) en de gekozen detaillering dan met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker worden gekopieerd, geheel of gedeeltelijk nagebootst, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt, een en ander op straffe van volledige schadevergoeding door de wederpartij.

ARTIKEL 6: NADERE SPELREGELS BIJ OFFERTES/OPDRACHTEN

1.    De gebruiker aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de wederpartij, koper en/of derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificaties van afmetingen, maten, materialen en apparatuur.

2.    In geval van opdracht neemt de gebruiker bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

3.    Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

4.    Indien de wederpartij bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op de gebruiker wenst over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij de gebruiker het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem daartoe alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van de gebruiker kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de wederpartij de verantwoordelijkheid op de gebruiker wil overdragen.

5.    De wederpartij garandeert dat door haar van gebruiker ontvangen offertes, inclusief tekeningen en/of fabricage-constructiemethode(n) en/of de gekozen detaillering niet anders dan met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker worden gekopieerd, geheel of gedeeltelijk nagebootst, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt, op straffe van volledige schadevergoeding door de wederpartij.

ARTIKEL 7: (OP)LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

1. Levering geschiedt af fabriek/af magazijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Door gebruiker opgegeven (op)leveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, worden nimmer beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige (op)levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden door de gebruiker dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan de gebruiker een redelijke termijn dient te worden gesteld om alsnog na te komen.

3. Bij (op)levering c.q. aflevering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd. De gebruiker is gerechtigd iedere deel(op)levering c.q. fase steeds afzonderlijk aan de wederpartij te factureren.

4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij (op) te leveren, dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag c.q. de belemmering in de uitvoering van de Overeenkomst en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

5. Indien de wederpartij ook na afloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schades, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de volledige aanneemsom c.q. koopprijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

6. Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

7. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het vorige lid van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

8. De gebruiker heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van de gebruiker kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij volledig te worden vergoed.

9. De gebruiker is te allen tijde bevoegd om – ter zake van de nakoming van financiële en overige verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot (verdere) levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken c.q. met de werkzaamheden verder te gaan.

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

1.    Wanneer de (af-)levering c.q. oplevering c.q. werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het bepaalde in artikel 19 van deze voorwaarden.

2.    Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien  waren,  hetzij door overmacht zoals bedoeld in artikel 19 van deze voorwaarden, dan heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de met de gebruiker gesloten Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk wordt, een en ander onverminderd de overige rechten van de gebruiker zoals voortvloeiend uit het bepaalde in artikel 19 van deze voorwaarden. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.

3.    Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.    De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

5.    Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld dan wel door haar zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.  De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat de betreffende bouwstoffen en hulpmiddelen voldoen aan de wettelijke en door de overheid gestelde veiligheidsvoorschriften.

6.    De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

7.    Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende gevolgen.

8.    De gebruiker zal het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uitvoeren. De gebruiker dient de Overeenkomst zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker zal de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.

9.    Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de gebruiker met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

10.  Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, is de wederpartij verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels en leidingen.

11.    De gebruiker zal de wederpartij wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

12.    Indien wijziging van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft doen blijken.

ARTIKEL 9: TRANSPORT

1.    Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.    De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

3.    De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.

4.    De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

5.    Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 7.

ARTIKEL 10: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1.    De gebruiker is gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.

2.    Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend. Daarnaast wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd c.q. opgeleverd indien en voor zover het in gebruik is genomen.

3.    Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

4.    Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

5.    De gebruiker zal de in lid 4 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.

6.    De gebruiker zal gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en des gebruikers zijn, zo spoedig mogelijk herstellen.

ARTIKEL 11: MEER- EN MINDERWERK

1.    Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

A.    in geval van wijzigingen in de Overeenkomst en/of de voorwaarden van   uitvoering;

B.    in geval van afwijkingen van de feitelijke bedragen van stelposten;

C.    in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

2.    Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor:

–    het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij

–    het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij

–    het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld.

Over iedere stelpost wordt in de Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

3.    Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de gebruiker berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 26%.

4.    Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

5.    Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

6.    Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.    Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de gebruiker recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

ARTIKEL 12: RECLAMES

1.    De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst c.q. na beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de gebruiker.

2.    Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. voltooiing van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.

3.    Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 13 in aanmerking genomen.

4.    Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

5.    Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6.    De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

7.    Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf heeft gegeven.

8.    In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.

9.    Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

10.    In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1.    De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens aansprakelijkheid voor directe schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker en/of van zijn tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit.

2.   De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor:

–       indirecte schade, van welke aard dan ook, waaronder begrepen gevolgschade en/of

–       immateriële schade

die de wederpartij of een derde lijdt doordat de gebruiker of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.

3. De aansprakelijkheid van de gebruiker is per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van de gebruiker in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, niet wordt uitbetaald onder de aansprakelijkheidsverzekering van de gebruiker, dan is de aansprakelijkheid van de gebruiker in ieder geval beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden, met een absoluut maximum van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro).

4.    Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen van wie de gebruiker zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

5.    Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, zal de gebruiker die zaken – te zijner keuze – kosteloos repareren dan wel vervangen. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

6.    De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

7.

A.    In alle gevallen is de vervaltermijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de Overeenkomst is voltooid c.q. uitgevoerd.

B.  Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een vervaltermijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de Overeenkomst is voltooid c.q. uitgevoerd.

8.   Indien een ruimte, waarin het werk wordt verricht c.q. aangebracht, vóór de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de wederpartij.

9.    Garantie op door derden, onder wie de fabrikant en de importeur, toegeleverde zaken kan nooit verder strekken dan de garantie die aan de gebruiker wordt verleend.

10.    In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

11.    De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

A.    voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de (af-)geleverde zaken door de wederpartij;

B.    voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;

C.    voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker.

ARTIKEL 14: BETALING

1.    Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum netto contant te geschieden, ook indien conform artikel 7 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.    Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A.    zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

B.    zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

C.    zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

D.    heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

3.    Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding, onverminderd de overige rechten van de gebruiker op basis van de wet en/of de onderhavige algemene voorwaarden.

4.    De gebruiker is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen wordt voldaan. De zekerheid wordt gesteld op de door de gebruiker bepaalde wijze.

5.    Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke kosten, de verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom op de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.

6.

A.    Het is de wederpartij niet toegestaan één of meerdere tegen vorderingen op de gebruiker, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen.

B.    Het bepaalde onder A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.    De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van door hem opgestelde en/of gemaakte rapporten, ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, (software)modellen, ontwerpen e.d.

2.    Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten Overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij, indien overeengekomen, ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.    De gebruiker blijft eigenaar van alle door de gebruiker geleverde zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door de gebruiker krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige Overeenkomst (tevens) ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten.

2      De wederpartij zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de gebruiker bewaren.  Indien de wederpartij uit of mede uit de door de gebruiker aan hem geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, is het een zaak die de gebruiker voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij die voor de gebruiker, terwijl de gebruiker steeds eigenaar blijft, totdat aan alle verplichtingen, zoals in dit artikel bedoeld, is voldaan.

3.    De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

4.  Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is de gebruiker gerechtigd de geleverde zaken bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of te doen weghalen. De wederpartij is verplicht hieraan alle medewerking te verlenen, op straffe van volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 17: PAND

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden te verpanden en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen en/of de zaken aan derden in eigendom over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken. Indien de wederpartij in strijd met deze bepaling handelt, zal dit worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, dan wel de Overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Ingeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, niet, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een Overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden voortvloeiend, opschorting van betaling, (aanvraag tot) surséance, (aanvraag tot) faillissement, onder curatele stelling, overlijden, liquidatie van zaken van de wederpartij, beslaglegging, dan wel enige andere omstandigheid waardoor de wederpartij de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot haar vermogen of delen ervan verliest, heeft de gebruiker het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als zijn eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Ingeval de gebruiker tot ontbinding overgaat, zijn al zijn vorderingen op de wederpartij in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

1.    Ingeval de gebruiker door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan haar verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

2.    Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, import- en export verboden, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, één en ander ongeacht of de betreffende omstandigheid plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 20: ANNULERING/ONTBINDING

1.

A.    De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens lid 2 van dit artikel is overeengekomen.

B.    Het bepaalde onder A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.    Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de aanneemsom, dan wel – indien de werkzaamheden op basis van artikel 3 lid 3 sub C zouden zijn uitgevoerd – van de gederfde omzet, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs, onverminderd het recht van de gebruiker om de daadwerkelijk geleden schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

3.    De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake. Mocht de gebruiker desalniettemin worden aangesproken, dan heeft de gebruiker voor het gehele door hem voldane bedrag, inclusief rente en kosten, recht van regres op de wederpartij.

4.    Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1.    Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten Overeenkomst alsmede op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit de Overeenkomst voortvloeiend dan wel daarmee verband houdend zullen eveneens uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.    Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de gebruiker ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd dan wel dwingend rechtelijk anders is voorgeschreven.

3.    Eventuele geschillen, die voortvloeien uit een Overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, zullen eveneens worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de gebruiker ervoor kiest de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land waar de wederpartij gevestigd is dan wel dwingend rechtelijk anders is voorgeschreven.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.  Alle vorige leverings- en betalingsvoorwaarden zijn vervallen.

Stel een vraag

    Bekijk hier onze privacyverklaring