Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Alhra Kozijnen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Alhra Kozijnen B.V.

Thurledeweg 121

3044 ER  ROTTERDAM

K.v.K. Rotterdam: 24439777

——————————————————————————————————————————

 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden en/of van koop en verkoop (hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Overeenkomst”) van Alhra Kozijnen B.V., alle gevestigd te Rotterdam, hierna gezamenlijk te noemen “de gebruiker”. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

 Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1.    Een Overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van de gebruiker, dan wel zodra door de gebruiker met de uitvoering een begin is gemaakt.

 2.    Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

 ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1.    Alle aanbiedingen, offertes, tekeningen, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van één of meerdere tekening(en). Laatstgemelde omschrijving/tekening(en) dient/dienen tegelijkertijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.

 2.    Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en deze door de wederpartij wordt aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 3.    Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd:

A.    aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

B.    richtprijs: de gebruiker zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen van de kosten van het werk;

C.    regie: de gebruiker doet een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

 4.    Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten tot het uitvoeren van montagewerkzaamheden niet begrepen:

A.    grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, en ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas en water en het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden, plafonds en/of andere zaken;

B.    de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke -naar het uitsluitend oordeel van de gebruiker- niet door de gebruiker zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen en takels.

 5.    Indien de wederpartij het aanbod niet aanvaardt, is de wederpartij verplicht om de door de gebruiker ter beschikking gestelde documenten e.d. terstond terug te geven aan de gebruiker. De kosten van tekeningen, bestekken en andere bescheiden, worden door de gebruiker niet in rekening gebracht, indien met de gebruiker een Overeenkomst wordt gesloten waarop de bedoelde bescheiden betrekking hebben. In overige gevallen kan de gebruiker de betreffende kosten in rekening brengen.

 6.

A.    Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen optreden in de prijsbepalende factoren, waaronder begrepen wijzigingen in lonen, arbeidsvoorwaarden en/of sociale bepalingen door onder meer overheid en/of vakorganisaties is de gebruiker gerechtigd deze wijzigingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

B.    Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen vanaf 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

 ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

1.    De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen.

 2.    Indien de Overeenkomst met zich brengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker aan hem delegeren. De wederpartij nodigt de gebruiker uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op de Overeenkomst.

 ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht ervoor zorg te dragen:

A.    dat de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en eventuele goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de gebruiker;

B.    dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen, apparatuur en/of gereedschappen opgeslagen of opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;

C.    dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;

D.    dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade die wordt veroorzaakt door of is ontstaan bij het gebruik van voornoemde zaken is voor rekening van de wederpartij, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker en/of van zijn tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de Overeenkomst, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 13 van de onderhavige voorwaarden;

E.    dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

F.    dat de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, bouwstoffen en hulpmiddelen, binnen werkafstand van het werk;

G.    dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht en water binnen handbereik, alsmede voldoende ventilatie en zo nodig verwarming aanwezig is;

H.    dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;

I.    dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van een interieur in een bedrijfsruimte, deze bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is;

J. dat de gebruiker vrije toegang heeft tot de aanwezige toiletruimten en schaftlokalen;

K. dat voorzieningen aanwezig zijn voor het afvoeren van chemisch bouwafval.

 2.    De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de wederpartij.

 3.    De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de Overeenkomst met de gebruiker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Overeenkomst door de gebruiker daardoor geen vertraging ondervindt.

 4.    De wederpartij garandeert de juistheid en de compleetheid van de voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte noodzakelijke gegevens, bescheiden, tekeningen e.d. en vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken, waaronder die terzake schending van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, op deze gegevens alsmede tegen aanspraken op basis van deze gegevens. Mocht de gebruiker desalniettemin worden aangesproken, dan heeft de gebruiker voor het gehele door hem voldane bedrag, inclusief rente en kosten, recht van regres op de wederpartij.

 5.    De wederpartij garandeert dat er geen gegevens betreffende de door de gebruiker gebezigde fabricage- en/of constructiemethode(n) en de gekozen detaillering dan met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker worden gekopieerd, geheel of gedeeltelijk nagebootst, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt, een en ander op straffe van volledige schadevergoeding door de wederpartij.

 ARTIKEL 6: NADERE SPELREGELS BIJ OFFERTES/OPDRACHTEN

1.    De gebruiker aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de wederpartij, koper en/of derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificaties van afmetingen, maten, materialen en apparatuur.

 2.    In geval van opdracht neemt de gebruiker bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

 3.    Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

 4.    Indien de wederpartij bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op de gebruiker wenst over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij de gebruiker het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem daartoe alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van de gebruiker kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de wederpartij de verantwoordelijkheid op de gebruiker wil overdragen.

 5.    De wederpartij garandeert dat door haar van gebruiker ontvangen offertes, inclusief tekeningen en/of fabricage-constructiemethode(n) en/of de gekozen detaillering niet anders dan met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker worden gekopieerd, geheel of gedeeltelijk nagebootst, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt, op straffe van volledige schadevergoeding door de wederpartij.

 ARTIKEL 7: (OP)LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

1. Levering geschiedt af fabriek/af magazijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Door gebruiker opgegeven (op)leveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, worden nimmer beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige (op)levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden door de gebruiker dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan de gebruiker een redelijke termijn dient te worden gesteld om alsnog na te komen.

3. Bij (op)levering c.q. aflevering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd. De gebruiker is gerechtigd iedere deel(op)levering c.q. fase steeds afzonderlijk aan de wederpartij te factureren.

4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij (op) te leveren, dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag c.q. de belemmering in de uitvoering van de Overeenkomst en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

 5. Indien de wederpartij ook na afloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schades, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de volledige aanneemsom c.q. koopprijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

 6. Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

 7. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het vorige lid van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

 8. De gebruiker heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van de gebruiker kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij volledig te worden vergoed.

 9. De gebruiker is te allen tijde bevoegd om – ter zake van de nakoming van financiële en overige verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot (verdere) levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken c.q. met de werkzaamheden verder te gaan.

 ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

1.    Wanneer de (af-)levering c.q. oplevering c.q. werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het bepaalde in artikel 19 van deze voorwaarden.

2.    Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien  waren,  hetzij door overmacht zoals bedoeld in artikel 19 van deze voorwaarden, dan heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de met de gebruiker gesloten Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk wordt, een en ander onverminderd de overige rechten van de gebruiker zoals voortvloeiend uit het bepaalde in artikel 19 van deze voorwaarden. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.

3.    Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.    De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

5.    Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld dan wel door haar zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.  De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat de betreffende bouwstoffen en hulpmiddelen voldoen aan de wettelijke en door de overheid gestelde veiligheidsvoorschriften.

6.    De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

7.    Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende gevolgen.

8.  %

Stel een vraag

    Bekijk hier onze privacyverklaring